Prijs per set

Air dry blanke lak, set van 2 liter

EP Vernici
9000ZA50S
2 Liter set
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

EP vernici Acryclear ZA 50 + blanke lak en acrydur QA2310 verharder.

 • Set van 2 liter
 • Compliant with EC directive 2004/42/CE.

EP vernici Acryclear ZA 50 blanke lak en acrydur QA2310 verharder.

Air dry blanke lak, set van 2 liter.

Acryclear HS extra snel is een 2k Air dry blanke lak.

Toepassing:

 • Spot repair en deelreparatie
 • Kan over oplosmiddelhoudende basecoat en watergedragen basecoat gebruikt worden.
 • Goed bestand tegen UV.
 • Goed bestand tegen weersinvloeden.
 • Geen "lens effect"
 • Kostenbesparend (geen stookkosten van spuitcabine)

Applicatie:

 • Mengverhouding: 1:1
 • Pot life: 2 uur bij 20°C
 • Applicatie viscositeit: 16 sec (DIN4)
 • Nozzle: 1.3 mm
 • Spuitdruk 2 bar
 • Aantal lagen: 2

Droogtijd bij 20°C.

 • Stofdroog: 5 minuten
 • Hanteerbaar: 30 minuten

Compliant with EC directive 2004/42/CE.

 

Etikettering met gevarenaanduiding ZA 50 blanke lak:

Gevarenaanduidingen:

 • H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
 • EUH208 Bevat: DIBUTYLTIN DILAURATE MENGSEL VAN Α-3-(3-(2H-BENZOTRIAZOOL-2-YL)-5-TERT-BUTYL-4-HYDROXYFE NYL)PROPIONYL-Ω-HYDROXYPOLY(OXYETHYLEEN) EN Α-3-(3-(2H-BENZOTRIAZOOL-2-YL)-5-TERT-BUTYL-4-HYDROXYFE NYL)PROPIONYL-Ω-3-(3-(2H-BENZOTRIAZOOL-2-YL)-5-TERT-BUT YL-4-HYDROXYFENYL)PROPIONYLOXYPOLY(OXYETHYLEEN) BIS(1,2,2,6,6-PENTAMETHYL -4-PIPERIDYL) SEBACATE N-BUTYL METHACRYLATE METHYLMETHACRYLAAT kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
 • P280 Beschermende handschoenen en oog- / gelaatsbescherming dragen.
 • P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.
 • P370+P378 In geval van brand: blussen met brandbestrijdingsmiddelen.
 • P260 Damp niet inademen.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

Etikettering met gevarenaanduiding QA2310 verharder:

Gevarenaanduidingen:

 • H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
 • EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
 • EUH208 Bevat: DIBUTYLTIN DILAURATE TOSYL ISOCYANATE kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
 • P264 Na het werken met dit product grondig wassen de verontreinigde delen.
 • P280 Beschermende handschoenen en oog- / gelaatsbescherming dragen.
 • P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.
 • P260 Damp niet inademen.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Gerelateerde Producten