Prijs per liter

Matte blanke lak EP vernici ZA30

EP Vernici
90EPZA30
Per Liter
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

Matte blanke lak EP vernici ZA30

 • Verpakking: 1 liter

Matte blanke lak EP vernici ZA30

Acryclear HS Extra Fast Matt ZA 30 is een 2K matte sneldrogende blanke lak

 • AIR DRY technologie (geen stookkosten !)
 • Anti-Scratch
 • Compliant with EC directive 2004/42/CE

Geschikt voor:

 • spot repair en normale reparaties
 • Kan over watergedragen en oplosmiddelhoudende basislakken gebruikt worden
 • Zeer goed bestand tegen weersinvloeden
 • Geen lens effect

Overige:

 • Mengverhouding 2:1
 • Verharder ST HS QA 2300 (voor grote delen)
 • Verharder FAST HS QA 2310 (spot repair)
 • Pot-life: 2 uur bij 25 gr C.

 

 

 

Etikettering met gevarenaanduiding ZA 30 blanke lak:

Gevarenaanduidingen:

 • H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
 • EUH208 Bevat: DIBUTYLTIN DILAURATE MENGSEL VAN Α-3-(3-(2H-BENZOTRIAZOOL-2-YL)-5-TERT-BUTYL-4-HYDROXYFE NYL)PROPIONYL-Ω-HYDROXYPOLY(OXYETHYLEEN) EN Α-3-(3-(2H-BENZOTRIAZOOL-2-YL)-5-TERT-BUTYL-4-HYDROXYFE NYL)PROPIONYL-Ω-3-(3-(2H-BENZOTRIAZOOL-2-YL)-5-TERT-BUT YL-4-HYDROXYFENYL)PROPIONYLOXYPOLY(OXYETHYLEEN) BIS(1,2,2,6,6-PENTAMETHYL -4-PIPERIDYL) SEBACATE N-BUTYL METHACRYLATE METHYLMETHACRYLAAT kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
 • P280 Beschermende handschoenen en oog- / gelaatsbescherming dragen.
 • P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.
 • P370+P378 In geval van brand: blussen met brandbestrijdingsmiddelen.
 • P260 Damp niet inademen.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Gerelateerde Producten