Prijs vanaf

Epoxy plamuur Nautic ultra light

Airo
83NL01
Korting
  Levertijd:2-5 dagen
Bestel
 • Beschrijving

Airo Nautic Epoxy plamuur

 • Ultra light
 • Kleur: grijs
 • Incl. verharder
 • Verpakking: 485 gr of 1,8 kg

Airo Nautic Lichtgewicht Epoxy plamuur.

2K plamuur op basis van epoxyhars met breed toepassingsbereik. Zeer Laag soortelijk gewicht. Dichtheid over 0,5-0,7 g/l (lichter dan water). Snel uithardend, goed slijpbaar, waterbestendig. Uitstekend hechtvermogen op staalplaat, gegoten ijzer en aluminium, GFK-onderdelen. Geschikt voor het verwijderen van osmosebeschadigingen aan GFK-boten.

Toepassingsgebied:

Bootreparatie, machinebouw, industrie. Inzetbaar voor reparatie aan boten voor boven- en onder de waterlijn

Chemische Basis: Epoxyhars, lightvulstoffen, pigmenten en tixotropiemiddelen

Gebruiksaanwijzing:

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Het oppervlak voor het aanbrengen van de plamuur opruwen met grof schuurpapier of aanstralen. Basis en harder zorgvuldig mengen in verhouding 2:1. Na vermenging heeft de plamuur een pot-life van ca. 15 - 25 Minuten. Na 6 tot 7 uur droogtijd kan de plamuur geschuurd worden. Bij temperaturen onder 20°C, zal de uithardingstijd langer worden. Uitgeharde en geschuurde Nautic plamuur kan met vrijwel elk laksysteem afgelakt worden. Geen Finish plamuur nodig!

Bij stalen of aluminiumboten is het raadzaam voor het plamuren een 2K anti-corrosieprimer aan te brengen.

Pot-life: Bij temperatuur van 20°C (2:1) 15 – 25 minuten

Mengverhouding: 2 Gewichtdelen Nautic Ultra-Light Basis 1 Gewichtdeel Nautic Ultra-Light harder

Verwerkingstemperatuur: Bij voorkeur tussen +18°C en +25°C . Niet onder +5°C verwerken

Afvalverwerking: Volgens de geldende plaatselijke voorschriften

Schuren: P 80 - 280

Opslagstabiliteit: Bij +20°C in gesloten verpakking ten minste 12 maanden

Gezondheid & Veiligheid:

Gevarenaanduidingen basis component:

 • H315: Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen basis component:

 • P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen.
 • P273: Voorkom lozing in het millieu
 • P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P303+361+353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijkuittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P332+313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
 • P337+313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P391: Gelekte/gemorste stof opruimen.

Gevarenaanduidingen verharder:

 • H302: Schadelijk bij inslikken.
 • H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H341: Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.

Veiligheidsaanbevelingen verharder:

 • P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P202: Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft
 • P260: stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
 • P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen.
 • P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P301+312: NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 • P301+330+331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
 • P302+352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
 • P303+361+353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen.
 • P305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P333+313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P363: Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 • P405: Achter slot bewaren