lakstift velgen aluminium
Lakstift velgenzilver
Prijs per stuk

Lakstift velgen aluminium

Auto-K
86433037
4015962730106
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Specificaties

Lakstift 9ml.

 • velgenzilver / aluminium

Lakstift velgen aluminium.

Heldere aluminium lak voor het bijwerken van velgen en andere objecten. Deze lakstift is ideaal voor het snel en gemakkelijk bijwerken van kleine lakschade aan auto's, motorfietsen, boten of andere objecten met lakschade.

Gevarenaanduidingen:

 • H225 Zeer licht ontvlambare vloeistof of damp.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P280 Gebruik berschermende handschoenen/beschermende kleding/ oog bescherming/gezichtsbescherming/gehoor bescherming
 • P303+P361+P353 Bij contact met de huid afspoelen met water en eventueel verontreinigde kleding uittrekken.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens: 

 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen.
Kleur: Aluminium
Inhoud: 9 ml
Glans: Mat
Toepassing: Lakstift
Effect: Metallic
Gerelateerde Producten