Prijs per stuk

Lakstift hoogglans zwart

Auto-K
86433005
4015962730052
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

Lakstift 9 ml.

 • Hoogglans zwart 

Lakstift hoogglans zwart.

Deze lakstift is ideaal voor het snel en gemakkelijk bijwerken van kleine lakschade aan auto's, motorfietsen, boten of andere objecten met lakschade.

Gevarenaanduidingen:

 • H225 Zeer licht ontvlambare vloeistof of damp.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P280 Gebruik berschermende handschoenen/beschermende kleding/ oog bescherming/gezichtsbescherming/gehoor bescherming
 • P303+P361+P353 Bij contact met de huid afspoelen met water en eventueel verontreinigde kleding uittrekken.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens: 

 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen.
Gerelateerde Producten