Prijs per stuk

Brunox Epoxy roestomvormer 250ml

Brunox
771813018
7610567930059
Korting
  Levertijd:1-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

Brunox Epoxy Roestomvormer

 • Inhoud: 250ml

Brunox Epoxy Roestomvormer 250ml.

Brunox® Epoxy is het gepatenteerde roestsanerings-systeem op epoxyharsbasis. BRUNOX® Epoxy penetreert 7 tot 10 keer dieper dan traditionele roestomvormers. De cognackleurige heldere vloeistof vormt met de geneutraliseerde roestlaag een metaalorganische ijzerverbinding. De zwarte zeer compacte en bestendige beschermende laag die gevormd wordt geeft een bescherming tegen roest voor een langere tijd en is tegelijkertijd een zeer goede ondergrond door de epoxyhars bestanddelen.

Het middel is uitstekend geschikt om roest op machines, voertuigen en andere metaalobjecten om te vormen. Dankzij de zeer hoge penetratie in de roest en de goede filmvorming (geen kwaststrepen) verzekert het een efficiënte en gemakkelijke verdere bewerking.

 • Verwijder los roest, vet, vuil, en verroeste verfresten met een staalborstel, slijptol of schuurpapier.
 • Breng Brunox® Epoxy in 2 à 3 lagen op de resterende poreuze roest aan met een penseel, roller, luchtspuit of met de CFK-vrije Brunox® Epoxy spuitbus.
 • Brunox® Epoxy is zeer geschikt voor dompelen en uitgieten van holle voorwerpen. Na de behandeling moet een afdeklaag aangebracht worden, bijvoorbeeld een aflaklaag.

Gebruik en werking:

 • Anti-roestbehandeling en grondlaklaag. 
 • Het industriële onderhoud van constructies, installaties, machines, voertuigen enz.

Eigenschappen:

 • Brunox® Epoxy is vrij van zware metalen en vrij van minerale zuren
 • Brunox® Epoxy is onbeperkt houdbaar en te verdunnen met aceton
 • Brunox® Epoxy is te combineren met alle gangbare lakken en plamuur

Gevarenaanduidingen:

 • H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen: 

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
 • P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.
 • P241  Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings- apparatuur gebruiken.
 • P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.