Prijs per 5 kg

Thempores 9900 hittebestendige lak aluminium

PLP Coatings
179009006
  Levertijd:1-5 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer

Thempores 9900, hittebestendige lak

 • Kleur: aluminium
 • Verpakking: 5 kg

Thempores 9900 hittebestendige lak

 • Hittebestendige verf als decoratieve eindlaag voor de bescherming van staal.
 • Deze verf veroorzaakt geen siliconen vervuiling in apparatuur of spuitcabine !

Eigenschappen en toepassing:

 • Geschikt als éénlaagsysteem of eindlaag ter bescherming en verfraaiing van metalen voorwerpen die regelmatig op hoge temperatuur (350-600°C) gebracht worden
  zoals inbouwhaarden, kachels, barbecues, auto-uitlaten, enz.
 • De optimale fysische eigenschappen en de volledige weerstand tegen oliën, diesel, benzine, e.d. wordt pas bekomen na 1 uur verhitten boven de 220°C.
 • Bij de eerste opwarming treedt verweking en ook een lichte rookontwikkeling op. Dit is evenredig in functie van de aangebrachte laagdikte.
 • Zorg voor voldoende ventilatie bij de eerste ingebruikname.

Aanbrengen:

 • Wordt met pneumatisch pistool aangebracht bij lage druk
 • Raadzaam is mechanisch oproeren om tot een homogeen product te komen

Oppervlaktevoorbereiding

 • Aan te raden is stralen SA 2 ½, evenwel grondig reinigen en mechanisch verwijderen van alle roest kunnen ook tot een goed resultaat leiden
 • Ruwe gietijzeren stukken volledig zuiver maken vooraleer de verf aan te brengen, stralen SA 2 ½ is aan te raden

Voorbeeld van een systeemopbouw

 • Wordt hoofdzakelijk in één laag toegepast.
 • 1 laag Thempores 900 : 25 micron

Gevarenaanduidingen:

 • H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • EUH208 Bevat VETZUREN, TALL-OLIE, VERBINDINGEN MET OLEYLAMINE ; VETZUREN, C18, ONVERZADIGDE TRIMEREN, VERBINDINGEN MET OLEYLAMINE ; 4- MORPHOLINECARBALDEHYDE. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
 • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
 • P321 Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket).
 • P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
 • P405 Achter slot bewaren.

Technische kenmerken thempores hittebestedige aluminium verf.


Samenstelling
 
Bindmiddel siliconenhars
Pigment Hittebestendige pigmenten
Diverse Neutrale minerale stoffen
Oplosmiddel Aaromaten
Viscositeit bij levering (Din Cup 4 20°C) ± 15 to 60 sec.
Aanbevolen droge filmdikte : 25 (± 5) micron
   
Vaste stofgehalte gewicht : 30 a 55 afhankelijk van formulatie
   
Soortelijk gewicht bij 20°C 1,00 - 1,20 afhankelijk van de formulatie
Max. bedrijfstemperatuur 600°C continue belasting, 650°C gedurende een korte periode
Vlampunt >23°C
Uitzicht na droging Mat - Satijn
   
Praktische kenmerken  
   
Gereedschap Pneumatisch
Verdunning C50
Reinigen gereedschap C50
Theoretisch rendement Bij een droge laagdikte van 25 micron : 10 - 16 m²/L
   
Droging  
Stofdroog 15 minuten bij 20°C
Verhandelbaar 4 uur bij 20°C
Doorgehard 1 uur bij 220°C geeft een optimale weerstand
   
Overschilderbaar

Min. 4 à 6 uur na droging bij kamertemperatuur Let op :bij "onvolledige" geforceerde droging kunnen er problemen ontstaan bij het overschilderen. (= tussen 70 en 200°C) Min. 8 uur/ Max. onbeperkt

   
Aanbrengingsvoorwaarden

Min. + 5°C ondergrondtemperatuur en 3°C boven het dauwpunt

   
Verpakkingen 5kg - 20kg - 200kg - containers van 500kg
Kleur Zwart of Aluminium
Houdbaarheid 6 maanden in oorspronkelijke, ongeopende verpakking, gevrijwaard van extreme koude en hevige warmte.

Volg de wettelijke bepalingen betreffende het gebruik van verf. De doelmatigheid van onze verfsystemen is gebaseerd op vele jaren praktische ervaring en laboratorium onderzoek. De gegevens zijn informatief en zonder enige verbintenis van onzentwege bij twijfel raadpleeg onze technische dienst.