Prijs per stuk

Spuitbus Roestprimer beige

Belton
86323504
4015962835047
Staffelkorting
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer
 • Specificaties

Spuitbus Roestprimer

 • Inhoud 400 ml.
 • Kleur: beige (mat)
 • STAFFELKORTING !

Spuitbus Roestprimer beige Belton 323504

Als roestwerende primer in binnen en buiten toepassingen. Geschikt voor blank metaal en ook aluminium oppervlakten.Uitstekende hechting, roestwerende en vullenden eigenschappen. Als eerste laag in een laksysteem.

Voordelen:

 • Voor metaal en aluminium
 • Zeer goede roestwerende eigenschappen
 • Goede vullende eigenschappen
 • Eenvoudig aan te brengen
 • Sneldrogend
 • Weersbestendig
 • Economisch in gebruik

Bindmiddel:

 • Nitro combi harsen

Applicatie:

 • 2- 3 kruislagen 40-50 μm
 • Spuitafstand: 15-25 cm

Droogtijden:

 • Stofdroog: na ca. 20 min
 • Hanteerbaar: na ca. 60 min
 • Doorgehard: na ca. 12 uur

Overschilderbaar:

 • Met zichzelf op elk moment
 • Met belton lakken (ook blanke lak) op elk moment

Opmerkingen:

Zorg voor een schonen en zuivere ondergrond voor optimale hechting. Primer kan geschuurd worden na aanbrengen om de laatste onregelmatigheden te verwijderen voor het aanbrengen van de eindlaag.

Nooit over synthetisch lakken spuiten, kan gaan opbranden

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P273 Voorkom lozing in het millieu.
 • P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen.
Kleur: Beige
Inhoud: 400 ml
Glans: Mat
Toepassing: Primer