Autoglym Velgenreiniger 5 ltr
Autoglym Velgenreiniger 5 ltr, biologisch afbreekbaar
Prijs per can

Autoglym Acid Wheelcleaner 5 ltr

Autoglym
8807005I
5035850070052
  Levertijd:2-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

Autoglym Velgenreiniger 5ltr

Velgenreiniger vVoor het verwijderen van remstof, verkeersaanlag en teerspetters

Autoglym Velgenreiniger 5 ltr.

Biologisch afbreekbaar. Verwijdert oppervlakte corrosie, verkeersvuil en remstof van chroom, geverfde- of gespoten stalen- en aluminium velgen. Opbrengen vanuit een kunststof of glazen pot met een borstel. 2-3 minuten laten intrekken, oppervlak borstelen en ruimschoots afspoelen met koud water.

 • Aluminium en gelegeerde velgen altijd eerst testen.
 • 1:1 met water verdunnen indien metallic laag niet standaard is, of bij veelvuldig onderhoud.

Gevarenaanduiding:

 • H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
 • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel Veiligheidsaanbeveling.
 • P260 Damp/spuitnevel niet inademen.
 • P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken.
 • P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P501 Inhoud/ verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving