Prijs per stuk

Spuitbus Las - Corrosie primer

Auto-K
86633058
4015962050587
Korting
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer
 • Specificaties

Spuitbus Las/Corrosie primer

 • Inhoud: 500 ml
 • Als 1e laag  op blank metaal
 • Kleur: Rood/bruin (Menie kleur)

Spuitbus Las - Corrosie primer 500 ml Auto-K 633058.

Auto-K roestwerende primer geeft een zeer actieve zink-fosfaathoudende roestbescherming dat kan worden gebruikt om alle metalen onderdelen succesvol te beschermen tegen corrosie. Een chromaatvrije primer met roestwerende pigmenten. De primer hecht goed en zorgt voor een gelijkmatige laag en is ideaal als eerste laag in een verfsysteem. De Auto-K anti-corrosie primer is uitstekend geschikt voor oppervlakken zoals blank metaal, aluminium maar ook voor uitgeharde en geschuurde verflagen. Het voordeel ten opzichte van andere producten is dat de Auto-K anti-corrosie primer geschikt is voor puntlassen, terwijl de bescherming tegen corrosie volledig intact blijft.

Toepassing:

 • Als primer op ontroeste ondergronden
 • Goede anti corrosie eigenschappen
 • Geschikt voor puntlassen
 • Voorkomt lasspatten
 • Geschikt als lasprimer

Voordelen:

 • Goede roestwering
 • Kan op blank metalen ondergronden
 • Ook toepasbaar op aluminium en verzinkte plaat
 • Zink-Chromaat vrij
 • Bevat van Zink-Fosfaten voor roestwering
 • Las certificaat
 • Vrij van zware metalen: bevat geen lood, cadmiun en chrome

Bindmiddel:

 • Speciale combi harsen

Applicatie:

 • 2 kruislagen 30-40 μm

Droogtijden:

 • Stofdroog: na ca. 10 - 15 minuten
 • Hanteerbaar na ca. 30 - 45 minuten

Overschilderbaar:

 • Met zichzelf op elk moment
 • Met andere auto-k en Belton producten (vooraf de verdraagzaamheid testen !)

Opmerking:

Dit product spuiten over synthetische lakken kan opbranden veroorzaken

 

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen.
Kleur: Bruin
Kleur: Rood
Inhoud: 500 ml
Glans: Mat
Toepassing: Primer
Toepassing: Lasprimer