Prijs per stuk

Spuitbus Zink Aluminium

Auto-K
86233057
4015962040571
Staffelkorting
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer
 • Specificaties

Zink Aluminium Spuitbus Auto-K

 • Inhoud: 400 ml.
 • Geeft een aluminium finish
 • Kleur: Aluminium
 • STAFFELKORTING !

Spuitbus Zink Aluminium Auto-K 233057.

Auto-K zink aluminium spray is bijzonder goed geschikt als corrosiebescherming voor constructies blootgesteld aan water en weersinvloeden. Voor het corrigeren van beschadigde zinkoppervlakken, voor het bekleden van de binnenkant en randen van plaatwerk tijdens puntlassen. Auto-K zink aluminium spray kan gebruikt worden voor verwarming, buizen, stalen constructies, radiatoren, leuningen, vangrails etc.

Toepassing:

 • Corrosiebescherming van constructies blootgesteld aan water en weersinvloeden
 • Voor het corrigeren van beschadigde zinkoppervlakken bv. Luchtkanalen
 • Voor het coaten van de binnenkant en randen van plaatwerk tijdens puntlassen
 • Kan gebruikt worden voor verwarming, buizen, stalen constructies, radiatoren, leuningen, vangrails etc.


Voordelen:

 • Snelle droging
 • Goede chemische bestendigheid

Bindmiddel:

 • Acryl

Applicatie:

 • 2 kruislagen 30-40 μm

Droogtijden:

 • Stofdroog: na 5-10 minuten
 • Hanteerbaar: na 30-40 minuten
 • Doorgehard: na 24 uur

Overschilderbaar:

 • Met zichzelf na ca. 10 muinuten
 • Met alle auto-k en belton lakken. (voorraf altijd de onderlinge verdraagzaamheid testen !)

Opmerking:

 • Niet over synthetische lakken gebruiken, kan gaan opbranden!

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen.
Kleur: Aluminium
Inhoud: 400 ml
Glans: Zijdeglans
Toepassing: Eindlaag
Effect: Metallic