Volle dozen korting !

Spuitbus Racing Blanke lak 500 ml

Auto-K
86288917
4015962069176
Staffelkorting
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer
 • Specificaties

Spuitbus 500 ml Blanke lak

 • Glanzend
 • Voor diverse ondergronden

Spuitbus Blanke lak, Auto-K Racing 288917

Racing blanke lak is een snel drogende, glanzende blanke lak voor de lange termijn afwerking van verschillende ondergronden. Denk hierbij aan metaal, hout, steen, glas, keramiek, klei, papier, de meeste kunststoffen.

Toepassing:

 • Voor: Metaal, hout steen, glas, keramiek, klei, papier, en sommige kunststoffen.
 • Voor het overspuiten van o.a. Auto-K RACING producten.

Voordelen:

 • Sneldrogend
 • Hoogglanzend
 • Beperkte chemische bestendigheid
 • Vrij van zware metalen zoals: Lood, cadmium, chroom

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen.
Kleur: Transparant
Inhoud: 500 ml
Glans: Glans
Toepassing: Blanke lak