Prijs blik van 5 liter

Wegenverf / Markeerverf

EP vernici
131509
  Levertijd:1-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

Wegenverf paulyroute

 • Kleur: Ral kleuren
 • Verpakking 5 kg
 • Voor spuit, kwast of roller

Wegenverf paulyroute.

Niet-reflecterende wegenverf

Kleuren:

Ral kleuren met uitzondering van metallics en fluoriserende kleuren.

Eigenschappen en toepassing

 • Zeer goede hechting op beton en asfaltbekleding zonder
  bloeden.
 • Optimale droging en gemakkelijk toe te passen.
 • Goede elasticiteit en abrasieweerstand.
 • Zeer goede bestendigheid tegen wisselende klimatologische weerstanden.
 • Hoog vaste-stof-gehalte

Aanbrengen

 • Te verspuiten met zowel klassieke spuitapparatuur voor wegenverf als airless spuitapparatuur.
 • Alhoewel speciaal voor spuit-toepassing geformuleerd kunnen kleinere oppervlakken met borstel of rol gedaan
  worden. Let er wel op om bij het behandelen van bitumen ondergrond niet in de verf te werken. Het geeft
  aanleiding tot doorbloeden
 • Spuitopening : 4 - 6 mm
 • Spuitdruk : 2,5 - 3 bar
 • Druk op de verf : 1,5 - 2 bar, afhankelijk van de
  diameter en lengte van de slangen
 • Is ook geschikt voor airless toepassing. Airless spuitkop: vanaf 0,019”
 • Verdunner en reinigingsmiddel : ThinnerA. De verf is normaal spuitklaar, doch toevoegingen van ± 5%
  verdunner hebben geen nadelige invloed in de droging.
 • De verf kan niet worden toegepast op ondergronden waarvan de temperatuur lager dan 5°C of hoger dan
  50°C is. Let op dat de temperatuur van de ondergrond steeds 3°C boven het dauwpunt van de lucht blijft op het
  moment van applicatie.
 • De maximum toegelaten luchtvochtigheid tijdens applicatie is 80% RH.

Technische kenmerken

Samenstelling:
Bindmiddel Acrylaat
Pigment Weerbestendige pigmenten
Diverse
Oplosmiddel Acetaten (VOS : 476 g/L )
Aanbevolen droge filmdikte : 50 a 60 micron
Vaste stofgehalte: ­gewicht : 72 - 76%
­volume : 52 - 56%
Soortelijk gewicht bij 20°C : 1,5 - 1,65 g/l afhankelijk van kleur.
Viscositeit DIN 8/25°C : min 30"  max: 35"
Verbruik: ± 8,5 - 10,5 m²/l
Verdunning: xyleen / thinner A
Stofdroog: 10-15 minuten
Hanteerbaar: 25-35 minuten
Droog 2-3 uur
doorgehard ca. 7 dagen

Mengverhouding:

nvt
Potlife: nvt
Kleur: Diverse
Verpakking:

7 Kg - 25 Kg

Houdbaarheid: 12 maanden in oorspronkelijke, ongeopende verpakking, gevrijwaard van extreme koude en hevige warmte.
Veiligheidsinfomatie: Zie MSDS

- volg de wettelijke bepalingen betreffende het gebruik van verf
- de doelmatigheid van onze verfsystemen is gebaseerd op vele jaren praktische ervaring en laboratoriumonderzoek
- de gegevens zijn informatief en zonder enige verbintenis van onzentwege
- bij twijfel raadpleeg onze technische dienst

Gevarenaanduidingen:

 • H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P102 Buiten bereik van kinderen houden.
 • P103 Alvorens te gebruiken eerst etiket lezen.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / ARTS / ... raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie een arts raadplegen.
 • P240 Opslag- en opvangreservoir aarden.
 • P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
 • P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
 • P405 Achter slot bewaren.
 • P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften.

Speciale voorschriften voor aanvullende etiketteringselementen voor bepaalde mengsels:

 • EUH208 Bevat @CHREPL_EUH208. Kan een allergische reactie veroorzaken.