Staffelkorting !

Spraymax 1K blanke lak hoogglans

Spraymax
86680054
4015962889187
Staffelkorting !
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer
 • Specificaties

Spuitbus 400 ml spraymax

 • 1K blanke lak
 • Hoogglans
 • De Nieuwe versie met verbeterde product eigenschappen !

Staffelkorting !

Spraymax 1K blanke lak hoogglans.

1K blanke lak voor een snelle en langdurige bescherming bij reparaties of nieuw spuitwerk. Dit is de nieuwste versie van dit product met een verbeterde glansgraad en perfecte droging.

Toepassing:

 • Reparatie of overspuiten van onderdelen
 • Kan over watergedragen en oplosmiddelhoudende kleurlakken gebruikt worden

Voorbehandeling:

 • Ondergrond moet schoon en vrij zijn van vuil en vet
 • Zorg voor goede materiaal en object temperatuur (kamertemperatuur)
 • Bus voor gebruik ruim 2 minuten goed schudden
 • Test de spuitbus

Applicatie:

 • 2 - 3 kruislagen = 30-40 micron
 • 5-10 minuten uit laten dampen tussen de lagen

Droogtijden:

 • Stofdroog: 10 min bij 20 ° C
 • Hanteerbaar: 20min bij 20 ° C
 • Polijstent na 12 uur bij 20 ° C
 • IR droging mogelijk 7min (kortegolf IR-straling)

Nabehandeling:

 • Kan na 12 uur (20 ° C) met standaard poetsmiddelen gepolijst worden indien nodig.

Verbruik:

 • ca. 0,5 m - 1m ² / spray, afhankelijk van de laagdikte en de ondergrond

Overige aanwijzingen:

 • Voor professioneel gebruik
 • Gebruik geschikte handschoenen en een geschikt spuitmasker met A2/P2 filters
 • Na gebruik spuitbus omdraaien en ventiel leegspuiten

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen.
Kleur: Transparant
Inhoud: 400 ml
Glans: Glans
Toepassing: Eindlaag
Effect: Blanke lak