Prijs per stuk

Spraymax 2K KTL-Reparatielak zwart

Spraymax
86680028
4015962888371
Prijs per stuk
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer
 • Specificaties

Spraymax 2K KTL-Reparatielak

 • Kleur: Zwart
 • Inhoud spuitbus: 400 ml
 • Hittebestendig tot 200 ° C (25 minuten)
 • Overschilderbaar met poedercoating

Spraymax 2K KTL-Reparatielak zwart.

Voor het isoleren van doorgeschuurde plekken of andere slechte plekken in een kathodische elektroforetische coating. Past bij de kleurtint en glans van een zwarte kataforetische coating, b.v. BASF Cathoguard CG 570/80.

Hechting:

 • to Catho Guard 570: Gt 0 – 1
 • to CG 570 after coating with powder
 • (25 min. 200°C): Gt 0 – 1
 • to CG 570 after coating with 2K-PUR paint: Gt 0 – 1

Voordelen:

 • Zeer goede hechting op zwarte kataforetische coatings.
 • Zeer fijne verstuiving en minimale overspray
 • Hittebestendig tot 200 ° C (25 minuten)
 • Kan worden overschilderd met poedercoating
Spraymax 680028 KTL Reparatielak zwart

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H412  Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P273 Voorkom lozing in het millieu.
 • P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen.
Kleur: Zwart
Inhoud: 400 ml
Glans: Mat
Toepassing: 2K primer