Prijs per stuk

Gecko Watervlek verwijderaar 500 ml.

Gecko
88687524
8718226875242
Korting
  Levertijd:1-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

Gecko Watervlek verwijderaar

 • Inhoud 500 ml.

Gecko watervlek verwijderaar 500 ml.

Verwijdert water- en andere hardnekkige vlekken. Voor een heldere afwerking en glanzende gelakte oppervlakken.

 • Geschikt voor lak, harde kunststoffen, chroom, glas en metaal
 • Voor machinale en handmatige toepassing

Gevarenaanduidingen:

 • H226: Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Verboden te roken.
 • P241: Explosieveilige elektrische/ ventilatie-/ verlichtings-/ ...apparatuur gebruiken.
 • P280: Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/ oogbescherming/gezichtsbescherming. P302+P352: INDIEN OP DE HUID: met veel water en zeep wassen.
 • P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P321: Specifieke behandeling vereist (zie instructies op dit etiket)