Prijs per stuk

Gecko Kleur Hersteller Compound fles 500 ml

Gecko
88687563
8718226875631
Korting
  Levertijd:1-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

Gecko Kleur Hersteller Compound

 • Inhoud fles 500 ml

Gecko kleur hersteller compound fles 500 ml.

Compound kleurhersteller Effectief in het verwijderen van hardnekkige oxidatie, vlekken, vogelpoep en andere onderhuidse gebreken terwijl het oppervlak spiegelglad wordt opgepoetst en door UV-straling verweerde kleur wordt hersteld.

Breng voor een optimaal resultaat na gebruik Gecko Krasverwijderaar aan, art.nr. 86687558.

Gevarenaanduidingen:

 • H226: Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Verboden te roken.
 • P241: Explosieveilige elektrische/ ventilatie-/ verlichtings-/ ...apparatuur gebruiken.
 • P280: Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/ oogbescherming/gezichtsbescherming.
 • P302+P352: INDIEN OP DE HUID: met veel water en zeep wassen.
 • P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P321: Specifieke behandeling vereist (zie instructies op dit etiket).
Gerelateerde Producten