Staffelkorting !

Spraymax 1K AC-filler donkergrijs

Spraymax
86680281
4015962855953
Prijs per stuk
  Levertijd:1-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer
 • Specificaties

Spuitbus 400 ml Spraymax

 • 1K AC-filler
 • Donkergrijs
 • Geschikt voor spot repair

Spuitbus 1K AC-filler donkergrijs Spraymax 680281.

1-component acryl filler mooi spuitbeeld, toepasbaar voor kleine schadereparaties en doorgeschuurde plekken. Ideaal voor deel reparaties en spot-repairs.

Voordelen:

 • Goede isolatie van doogeschuurde plekken.
 • Goede spuit eigenschappen
 • Eenvoudig in gebruik en goed schuurbaar
 • Snel drogend en geschikt voor IR droging
 • Ook als nat-in-nat filler te gebruiken
 • Overspuitbaar met alle 1K Base- en 2K Topcoat Systems
 • Ook geschikt voor watergedragen lakken.

Voorbewerking

 • Schud spuitbus 2 minuten voor gebruik
 • Ondergrond moet ontdaan worden van roest vet en vuil.
 • Schuur het oppervlak en reinig daarna met Spraymax silicone remover.

Applicatie

 • 2 - 3 lagen = 30 - 50 µm
 • Tussen de lagen 1-5 minuten drogen

Droogtijden

 • 15 min / 20°C
 • IR droging is mogelijk: 3 minuten (short-wave IR radiation)

Schuuradvies

 • Waterproof korrel 800
 • Droog schuren P400 - P500

Verbruik

 • ca. 0.5m² - 1m² / per spuitbus afhankelijk van object en aangebrachte laagdikte

Overige informatie

 • Alleen voor professioneel gebruik
 • Draag goede beschermende kleding zoals een A2/P2 spuitmasker en nitril handschoenen
 • Spuitbus na gebruik omkeren en spuiten totdat er alleen gas komt.
 • De volledig lege spuitbus kan worden afgevoerd als recyclebaar materiaal.

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen.
Kleur: Grijs
Inhoud: 400 ml
Glans: Mat
Toepassing: Primer
Gerelateerde Producten