Prijs per liter

Syntholak hoogglans aflak

PLP Coatings
13880001
  Levertijd:1-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer
 • Specificaties

Syntholak hoogglans aflak

 • Kleuren: Diverse
 • Verpakking: 1 / 2,5 / 5 liter

ADR toeslag verzendkosten bij verzending !

Syntholak hoogglans aflak

Duurzame, sneldrogende hoogglanslak op basis van gemodificeerd alkydhars

 • Zeer hoog rendement
 • Uitstekend glansbehoud
 • Zeer goede weerbestendigheid
 • Bruikbaar als industriële eindlaag 

Aanbrengen:

 • Borstel, rol 
 • Kan zowel airless als conventioneel verspoten worden

Oppervlaktevoorbereiding: 

 • De onderlagen moeten droog en zuiver zijn

 Voorbeeld van een systeemopbouw 

 • 1 à 2 lagen Primer 1992 : 40 micron droge laagdikte/laag 
 • 1 laag Syntholak : 40 micron droge laagdikte

Gevarenaanduidingen

 • H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • EUH208 Bevat 2-BUTANONOXIM. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

 • P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.
 • P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
 • P303/361/353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P370/378 In geval van brand: blussen met ...
 • P403/235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
 • P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Technische kenmerken:

 • Bindmiddel : Gemodificeerd alkydhars 
 • Pigment : Weerbestendige pigmenten 
 • Diverse : - -
 • Oplosmiddel : Aromaten en alifaten VOS : 430 g/L
 • Aanbevolen droge filmdikte : 40 micron
 • Vaste stofgehalte - gewicht : 62% (± 2,0%) / volume : 49% (± 2,0%)
 • Soortelijk gewicht bij 20°C : 1,00 tot 1,20 afhankelijk van de kleur
 • Max. bedrijfstemperatuur : 80 - 90°C
 • Vlampunt : >23°C
 • Uitzicht na droging : Glanzend 
 • Praktische kenmerken
 • Gereedschap : Conventioneel pistool : opening 1,5 - 2,5mm, druk 3 - 5 bar of airless : opening 013, druk 120 bar
 • Verdunning : C50 (bij borstel/rol : C100)
 • Reiniging van het gereedschap : Spoelthinner , C50
Kleur:

Diverse

Verpakking: 5 liter
Toepassing:

Eindlaag

1 of 2 componenten: 1 K
Verpakking: 2,5 liter
Verpakking: 5 liter