Prijs per stuk

Spraymax 1K kunststof hechtprimer

Spraymax
86680009
4015962853409
Prijs per stuk
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer
 • Specificaties

Spuitbus 400 ml Spraymax

 • 1K kunststof hechtprimer
 • Spraymax 680009

Spuitbus 1K kunststof hechtprimer Spraymax 680009.

Kunstofprimer voor de meest voorkomende kunststoffen.

Eigenschappen:

 • In een zeer dunne laag aan te brengen
 • Goede hechtings eigenschappen
 • Zeer snel drogend
 • Na 10 minuten overspuitbaar
 • Zeer elastisch
 • Produkt heeft een zilver/transparante kleur
 • Hechting op PP, PP/EPDM, ABS, SAN, PC, PA, PUR-RIM, R-TPU, PPO, PBT, PUR, UP-GF kunsstoffen.
 • Eenvoudige, tijdsbesparende verwerking.
 • Snel drogend.
Spraymax kunststofprimer Technische aanwijzingen

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen.
Kleur: Transparant
Inhoud: 400 ml
Glans: Mat
Toepassing: Kunststof Primer