Prijs per stuk

Spraymax 1K kunststof lak light grey mat BMW

Spraymax
86680020
4015962853041
Korting
  Levertijd:2-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer
 • Specificaties

Spuitbus 400 ml spraymax

 • 1K kunststof lak
 • Diverse kleuren
 • Voor BMW light grey mat

Spraymax 1K kunststof lak light grey mat BMW.

Speciaal product voor het optimaal aflakken van een kunststof bumpers en andere delen in de originele kunststof kleur. Dit product mag alleen gebruikt worden op kunststoffen die voorbehandeld zijn met SprayMax 1K Kunststof hechtverbeteraar.

Eigenschappen:

 • Zeer flexibel
 • Exacte bmw kleur
 • Eenvoudig in gebruik
 • Sneldrogend
 • Hoge dekkracht
 • Zeer slijtvast.
Spraymax 1K kunststofflack / bumperlak

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/ internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen.
Kleur: Grijs
Inhoud: 400 ml
Glans: Mat
Toepassing: Eindlaag
Effect: Kunststoflak