Prijs per stuk

Spuitbus Polystyreen piepschuim primer

Belton
86323506
4015962835061
Korting
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer
 • Specificaties

Spuitbus Piepschuim primer

 • Inhoud 400 ml
 • Polystyreen/piepschuim primer
 • Kleur: Beige

Spuitbus Polystyreen / Piepschuim primer.

Speciale primer voor polystyreen / Piepschuim. Deze primer geeft een glad resultaat en vult alle poriën. Kan worden overgespoten met alle andere belton spuitbussen.

Samenstelling:

 • Speciale harsen

Applicatie:

 • 2-3 kruislagen: 40-50 μm
 • Spuit afstand: 15-25 cm

Droging:

 • Stofdroog: 20 minuten
 • Hanteerbaar: na ca. 60 minuten
 • Doorgehard: na ca. 12 uur

Overschilderbaar:

 • Met alle Belton spuitbussen: na 3 uur
 • Met zichzelf: altijd

 

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P273 Voorkom lozing in het millieu.
 • P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen.
Kleur: Beige
Inhoud: 400 ml
Glans: Mat
Toepassing: Primer
Toepassing: Piepschuim primer