Prijs per stuk

Alloy Devil Wheel Clean 1 Liter

Alloy Devil
88687211
8718226872111
Korting
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer

Alloy Devil Wheel Clean

 • Velgenreiniger
 • Inhoud: 1 Liter

Uitsluitend te gebruiken voor velgen, wieldoppen en banden. Dit is product is handig te gebruiken in combinatie met een velgenborstel of een spons.

Alloy Devil Wheel Clean.

Alloy Devil is een nieuw soort velgenreiniger die zonder problemen veilig remstof en verontreiniging van chromen, gepolijste aluminium en geanodiseerde velgen verwijdert. De velgenreiniger reinigt zonder het gebruik van schadelijke zuren. Dit product voldoet aan de wet over de milieuvriendelijkheid van was- en reinigingsmiddelen en zijn biologisch afbreekbaar. De speciale velgenreiniger van Alloy Devil heeft een beschermende werking voor stalen en aluminium velgen.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Draai spuitmond naar “ON”. Velgenreiniger op de velg spuiten. De vuiligheid wordt binnen enkele minuten losgeweekt van de ondergrond. Tijdens dit proces krijgt het vuil op de velg een rode kleur. Boen vervolgens tot de reiniger gaat schuimen en spoel vervolgens af. Aangekoekte remstof en verontreiniging laten inweken en bovenstaande handelingen herhalen. Verwijder gemorste reiniger met water. Vermijd het opdrogen van de reiniger op de laklaag. Test voor het gebruik geschiktheid op een onopvallende plaats.

LET OP!

 • Controleer eerst de werking van het product, met name bij hoogglans verdichte velgen. Probeer het product eerst uit op een kleine en niet-zichtbare plek en volg zorgvuldig de instructies op van de fabrikant van de velgen!
 • Niet over hete delen spuiten.
 • Het product niet in de felle zon gebruiken!
 • Het product niet laten opdrogen!
 • De fles altijd rechtop bewaren en vervoeren!
 • Buiten het bereik van kinderen bewaren!

Gevaaraanduidingen:

 • H302+H312 - Schadelijk bij inslikken enbij contact met de huid
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) :

 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden
 • P261 - Inademing van spuitnevel, damp vermijden
 • P264 - Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen
 • P270 - Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product
 • P272 - Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten
 • P280 - oogbescherming, beschermende kleding, beschermende handschoenen dragen
 • P301+P312 - NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een arts raadplegen
 • P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen
 • P312 - Bij onwel voelen een arts raadplegen
 • P330 - De mond spoelen
 • P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen
 • P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen
 • P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken
 • P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een geautoriseerde afvalverzamelingsinstallatie

TECHNISCHE DATA

 • Vorm     :  Vloeistof
 • Kleur     :  Helder
 • Reuk     :  Karakteristiek
 • Geurdrempelwaarde   :  Niet bepaald.