Staffelkorting !

Spraymax 1K hechtprimer rood/bruin

Spraymax
86680001
4015962853003
Prijs per stuk
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer
 • Specificaties

Spuitbus 400 ml Spraymax

 • 1K hechtprimer
 • Rood/bruin
 • Roestwerend
 • Toepasbaar als lasprimer
 • Spraymax 680001

Spuitbus 1K hechtprimer rood/bruin spraymax 680001.

Roestwerende hechtlaag. Toepasbaar voor blank metaal, geschuurde en ongeschuurde ondergronden.

Voordelen:

 • Goede roestwerende eigenschappen
 • Goede hechting
 • Als lasprimer toepasbaar (1 laag)
 • Ook toepasbaar op oude laklagen

Ondergrond

 • Blank metaal, geschuurd
 • Uitgeharde laklagen, geschuurd
 • Polyester, geschuurd
 • Aluminium, geschuurd
 • Galvanized sheet metal in 3-layer structure, GRP

Voorbewerking

 • Ondergrond moet vrij van roest, vet en vuil zijn
 • Schuren en afnemen met Spraymax siliconen remover
 • Spuitbus goed schudden voor gebruik
 • Maak een test stukje

Applicatie

 • Als Lasprimer:  1 laag = 6–10µm
 • Als Primer: 1 - 2 lagen = 15–30µm
 • Als Vullende primer: 2 - 3 lagen = 30–50µm

Droogtijden

 • 10-15min. / 20°C
 • Bij meer als 2 lagen 15-60min. / 20°C Afhankelijk van de laagdikte
 • IR droging mogelijk (7min. short-wave IR radiation)

Verbruik

 • ca. 0.5m² - 1m² / per spuitbus afhankelijk van laagdikte, object en ondergrond

Overige aanwijzingen

 • Overschilderbaar met de meeste fillers en topcoats
 • Over dit product geen polyester aanbrengen
 • Niet overschilderbaar met watergedragen lakken

Schuuradvies

 • Waterproof P800
 • Droog schuren P400 - 500

Overige informatie

 • Voor professioneel gebruik
 • Gebruik goede beschermende kleding en adembescherming (A2/P2 masker en Nitril handschoenen)
 • Na gebruik spuitbus omkeren en spuiten totdat er alleen nog gas komt
 • De compleet lege spuitbus is recyclebaar

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P273 Voorkom lozing in het millieu.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen.
Kleur: Rood / Bruin
Inhoud: 400 ml
Glans: Mat
Toepassing: Primer
Gerelateerde Producten