Prijs per blik

Multi polyester plamuur + verharder

Valo
83003532
Topper !
  Levertijd:1-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

Multi polyester plamuur.

 • Inhoud: 2 kg
 • Incl verharder
 • Staffelkorting ! 

Multi polyester plamuur + verharder.

2K-universele multi polyester-plamuur met groot toepassingsgebied. Kan als grove of als fijne plamuur verwerkt worden. Minimale krimp en makkelijk te schuren. Uitstekend hechtvermogen op galvanisch verzinkte metaalplaat, vuurverzinkte carrosserieplaat, staalplaat, aluminium, hout en glasvezelversterkte kunststof op polyesterbasis.

Toepassingsgebied:

Autoreparatie en industrie

Chemische basis:

 • Multi: Onverzadigde polyesterharsen, inerte vulstoffen, thixmiddelen en pigmenten.
 • Verharder: Benzoylperoxid

Gebruiksaanwijzing:

De ondergrond dient zorgvuldig schoongemaakt / geschuurd te worden, zodat deze vrij is van roest, vuil, vet en losse verfresten. De gewenste hoeveelheid plamuur wordt zorgvuldig vermengd met ca. 2 % verharder en dan binnen 4-6 minuten verwerkt. Niet verwerken op: washprimer, zuurhardende primers, synthetische- of nitro-cellulosegrondverf( 1K-primers).

Pot-life:

Vermengd met ca. 2 % verharder binnen 4-6 minuten. Een overmatige dosering van de verharder versnelt de reactie niet; in dit geval kunnen er onder ongunstige omstandigheden zelfs onthechting en/of kleurveranderingen in de volgende laklaag optreden

Mengverhouding:

 • 100 Gewichtsdelen Multi 2 Gewichtsdelen harderpasta

Verwerkingstemperatuur:

 • Niet onder de + 5°C!

Afvalverwerking:

 • Volgens de plaatselijke voorschriften van de overheidsinstanties.

Schuren:

 • P 80 - 280 ,Na 20 minuten uithardingstijd kan de plamuur droog geschuurd worden

Opslagstabiliteit:

 • bij + 20°C in dicht afgesloten verpakking ten minste 12 maanden.

Gezondheid & Veiligheid:

Gevarenaanduidingen:

 • H226: Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H315: Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H361d: Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
 • H372: Veroorzaakt schade aan organen [Gehoor organen ] bij langdurige of herhaalde blootstelling

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P241: Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings- apparatuur gebruiken.
 • P243: Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
 • P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen.
 • P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P303+361+353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijkuittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P332+313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
 • P337+313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P370+378: In geval van brand: blussen met schuim dat tegen alcohol bestand.
 • P403+235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.