Prijs per stuk

Gecko Polijstmiddel 3 in 1 + Carnuba fles 500 ml

Gecko
88687569
8718226875693
Korting
  Levertijd:1-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

Gecko Polijstmiddel 3 in 1 + Carnuba

 • Inhoud fles 500 ml

Gecko polijstmiddel 3 in 1 + carnuba fles 500 ml.

3in1 SUPER WAX effectief in het verwijderen van lichte poetskringen en krassen terwijl het oppervlak spiegelglad wordt opgepoetst er een duurzame Carnauba beschermfilm achterblijft.

Gevarenaanduidingen (CLP) :

 • H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) :

 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden
 • P103 - Alvorens te gebruiken, het etiket lezen
 • P273 - Voorkom lozing in het milieu
 • P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een geautoriseerde afvalverwijderingsinstallatie

EUH zinnen :

 • EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken
 • EUH208 - Bevat ORANGE TERPENE, 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken