Prijs per 20 liter

Epoxy Vloercoating

PLP Coatings
5595VC00
20 liter
  Levertijd:2-5 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

Epoxy Vloercoating

 • In diverse kleuren leverbaar
 • Sets incl verharder
 • Oplosmiddelhoudend !
 • Uitsluitend professioneel gebruik

Epoxy vloercoating

Twee componenten vloercoating op Epoxy basis. Deze vloercoating is geschikt voor schone betonvloeren waarop nog niet eerder een coating is aangebracht.

Gevarenaanduidingen:

 • H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 •  P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
 •  P240 Opslag- en opvangreservoir aarden.
 • P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 •  P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.