Prijs per can

WD-40 Multispray, 25 liter

WD 40
99044733
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

WD-40 Multispray

 • Jerrycan van 25 liter

Let op: ADR toeslag bij verzending !

WD-40 Multispray, 25 liter

WD-40 - een professional voor elke situatie!

 • Stopt piepen en kraken
 • Verdrijft vocht
 • Reinigt en beschermt
 • Maak los wat vastzit
 • Maak stroeflopende delen weer gangbaar

 


Gevarenaanduidingen:

 • H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P261 Inademing van gas of spuitnevel vermijden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P301+P310+P331 "NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen. GEEN braken opwekken.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen.
 • P405 Achter slot bewaren
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften

Andere aanbevelingen:

 • EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.