Prijs per stuk

Spraymax 2k Washprimer

Spraymax
86680029
4015962855984
Prijs per stuk
  Levertijd:1-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer
 • Specificaties

Spraymax 2k Washprimer 680029

 • Kleur: Grijs
 • Inhoud: 400 ml
   

Spraymax 2k Washprimer

2K Etsende primer olijfgrijs met zeer goede hechting, corrosiebescherming en sneldrogend. De gepatenteerde SprayMax technologie zorgt voor een professioneel spuitbeeld. De werkdruk is duidelijk hoger. Door deze druk, en een hoger vaste-stof-gehalte vormt zich vrijwel geen spuitnevel. De werkdruk is constant, ook wanneer de bus bijna leeg is. Het spuitbeeld, met zijn ellipsvormige spuitkegel, is vergelijkbaar met dat van een professionele verfspuit. SprayMax is ontwikkeld voor professioneel eindgebruik.

 • Niet overschilderen met watergedragen lak of 2k epoxy primers!
 • Geen plamuur over washprimer aanbrengen !
Zeer goede hechting op:

 • Aluminium
 • Blank staal
 • Oude uitgeharde lak die is gereinigd en geschuurd.

Overige eigenschappen:

 • Eenvoudige, tijdsbesparende verwerking.
 • Uitmuntende corrosiebescherming.
 • Vulvermogen!
 • Snel drogend
Spraymax 2k washprimer tds

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P273 Voorkom lozing in het milieu.
 • P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen.

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P273 Voorkom lozing in het millieu.
 • P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.
 • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P333+313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen.
Kleur: Grijs
Inhoud: 400 ml
Glans: Mat
Toepassing: Aluminium Primer
Toepassing: Primer