AKTIE PRIJS Can + Trigger

WD-40 Multispray + Trigger, 5 liter

WD-40
99049506
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

WD-40 Multispray

 • Incl Trigger
 • Jerrycan
 • Inhoud: 5 liter

WD-40 Multispray + Trigger, 5 liter

Wat kan WD-40 Multispray?

Wanneer het piept, kraakt, vastzit of roest dan moet je WD-40 gebruiken!
WD-40 betekent voor u vijf producten in één, want WD-40 is te gebruiken als:

 • roestverwijderaar
 • smeermiddel
 • contactspray
 • reiniger
 • corrosiepreventiespray-


Gevarenaanduidingen:

 • H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P261 Inademing van gas of spuitnevel vermijden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P301+P310+P331 "NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen. GEEN braken opwekken.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen.
 • P405 Achter slot bewaren
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften

Andere aanbevelingen:

 • EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.