Prijs per blik

Siliconenverwijderaar 1-951 De Beer Refinish

De Beer refinish
901-951
Korting
    Levertijd:1-3 werkdagen
Bestel
  • Beschrijving

Siliconenverwijderaar 1-951

  • Verpakking: 1 of 5 liter
  • Siliconenverwijderaar.
  • Oplosmiddelhoudend

Siliconenverwijderaar 1-951 De Beer Refinish

1-951 Silicone remover / siliconenontvetter is een speciaal ontwikkelde ontvetter voor ondergronden die gereinigd moeten worden voordat ze gespoten worden.

Droog wrijven voordat het product verdampt is, voorkom de verdamping van de siliconenverwijderaarom de verwijdering van al het vuil te garanderen

Technische info:

Gevarenaanduidingen:

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Voorkom lozing in het milieu. Gelekte/gemorste stof opruimen. NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.