Prijs per blik

Uni thinner standaard 1-151 De Beer Refinish

De Beer refinish
901-151
Korting
    Levertijd:1-3 werkdagen
Bestel
  • Beschrijving

Uni thinner standaard 1-151

  • Verpakking 1 of 5 liter

Uni thinner standaard 1-151 De Beer Refinish

Technische info:

Gevarenaanduidingen:

Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Voorzorgsmaatregelen:

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Damp of spuitnevel niet inademen. NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.