Prijs per blik

1K plastic primer 1-60 De Beer Refinish

De Beer refinish
901-60/1
Korting
  Levertijd:1-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

1K plastic primer 1-60

 • Verpakking 1 liter
 • kleurloos

1K plastic primer 1-60 De Beer Refinish

Technische info: 

Gevarenaanduidingen:

 • Ontvlambare vloeistof en damp.
 • Schadelijk bij contact met de huid en bij inademing
 • Veroorzaakt huidirritatie.
 • Veroorzaakt ernstige  oogirritatie.
 • Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Voorzorgsmaatregelen:

 • Draag beschermende handschoenen. Draag oog- of gelaatsbescherming.
 • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • Damp of spuitnevel niet inademen.
 • Bij onwel voelen een arts raadplegen. 
 • Op een goed geventileerde plaats bewaren, In goed gesloten verpakking bewaren.
 • Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.