Prijs per blik

Washprimer verharder 1-10 De Beer Refinish

De Beer refinish
901-10
Korting
  Levertijd:1-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

Washprimer verharder 1-10

 • Verpakking 1 of 5 liter

Washprimer verharder 1-10 De Beer Refinish

Technische info:

Gevarenaanduidingen:

 • Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. 

Voorzorgsmaatregelen:

 • Draag oog- of gelaatsbescherming.
 • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • Inademing van damp vermijden.
 • NA INADEMING: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.
 • Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
 • Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.


Gerelateerde Producten