Prijs per blik

MS verharder De Beer Refinish

De Beer refinish
9047-
Korting
  Levertijd:3-5 werkdagen
 • Beschrijving

MS verharder De Beer Refinish 

 • Type: Slow - Medium - Fast  
 • Verpakking: 1 liter 
 • 47-35  47-55  47-65 

Technische info:

MS verharder De Beer Refinish.

Leverbaar in de volgende verpakkingen:

 • 0,5 liter
 • 1 liter
 • 2,5 liter

Gevarenaanduidingen:

 • Ontvlambare vloeistof en damp.
 • Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:

 • Draag beschermende handschoenen.
 • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken.
 • Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
 • Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.

Aanvullende etiketonderdelen:

 • Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.