Prijs per blik

Waterbase Underhood additive 9-819 De Beer

De Beer refinish
909819
Korting
  Levertijd:1-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

Waterbase Underhood additive

 • De Beer 9-819
 • Verpakking: 1 Liter

Technische info:

Waterbase Underhood additive 9-819 De Beer

Gevarenaanduidingen:

 • Veroorzaakt huidirritatie.
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:

 • Draag beschermende handschoenen. Draag oog- of gelaatsbescherming.
 • Voorkom lozing in het milieu.
 • Na het werken met dit product grondig wassen.
 • Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 • BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen. 
 • Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.