Prijs per 5 Liter

Aceton, 5 liter

99005196
    Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
  • Beschrijving

Aceton

  • 5 liter

LET op : ADR Toeslag.

Aceton in 5 liter verpakking

chemisch zuivere aceton.

Dit product is geschikt voor het verwijderen van allerlei synthetische producten en gedroogde verven. U kunt hierbij denken aan het verwijderen van lijm, verf, vet en inkt. Tevens kunt u het ook gebruiken als hulpmiddel bij de verwerking van polyester.

  • Aceton niet gebruiken op plastic, kunstzijde en chloorvezels.
  • Aceton is brandbaar.

Aceton staat op de precursorlijst van de overheid als grondstof voor explosieven en drugs. De verkoop wordt dan ook 1:1 doorgegeven aan de bevoegde instanties.


Gevarenaanduidingen:

  • H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

  • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
  • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
  • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
  • P501 Inhoud / verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

Aanvullende gevarenkenmerken (EU):

  • EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Speciale voorschriften voor aanvullende etiketteringselementen voor bepaalde mengsels:

  • Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker.