Prijs per set van 18 liter

Paulycoat unicoat HB 909

PLP Coatings
55950000
Set 18 liter
  Levertijd:1-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

Paulycoat unicoat HB 909

 • Set van: 15 ltr basis en 3 liter verharder
 • Kleur: diverse

Paulycoat unicoat HB 909

High build tweecomponentencoating van het epoxy type met polyamide­addukt verharder in combinatie met roestwerende pigmenten.

Eigenschappen en toepassing

 • Eén laagsysteem voor binnen toepassing
 • Uitstekende roestwerende eigenschappen in ongunstige en chemisch verontreinigde atmosfeer
 • Geeft een duurzaam verfsysteem in industriële omgeving en is bestand tegen mors belasting van oplosmiddelen, chemicaliën en aardolieproducten
 • Kan in hoge laagdiktes worden aangebracht
 • Voor lagere temperaturen en/of hogere relatieve vochtigheid kunnen wij u een aangepaste harder leveren dit teneinde witte waasvorming te vermijden.

Applicatie:

 • Met borstel, conventioneel pistool of airless
 • Airless is de aangewezen methode om hoge laagdiktes te bekomen

Oppervlaktevoorbereiding

 • Stralen tot reinheidsgraad SA 2 ½ ­SA 3 volgens ISO 8501­1 : 1988
 • Indien een lasbare primer gebruikt wordt, dan bij voorkeur Paulycote primer 2307 toepassen

Technische kenmerken

Samenstelling:
Bindmiddel Epoxy en polyamide-addukt hars
Pigment Speciaal uitgekozen kleurpigmenten en actief roestwerende pigmenten
Diverse Neutrale minerale stoffen
Oplosmiddel Aromaten, alcoholen, glycolen en ketonen VOS : 310 g/L
Aanbevolen droge filmdikte : 80 a 120 micron
Vaste stofgehalte:

gewicht: 78,0% (± 2,0%)

volume : 68,0% (± 2,0%)

Soortelijk gewicht bij 20°C : 1,45 (± 0,05)

Max. bedrijfstemperatuur :
120°C
Vlampunt : >23°C
Uitzicht na droging : Eiglans
Praktische kenmerken
Gereedschap : Airless, Conventioneel pistool, borstel
Spuitopening en spuitdruk: Airless opening 018, druk 200 bar
Verdunning :
Eventueel C5000
Reiniging van het gereedschap : C5000
Theoretisch rendement :
Bij een droge laagdikte van 80 micron :
8,5 m²/L
Droging:
Stofdroog : 2 uur
Doorgedroogd: 16 uur
Overscilderbaar: Min. 5 uur Max. 5 dagen

Mengverhouding:

5:1 volume delen
Potlife: 5 uur
Aanbrengingsvoorwaarden : Een minimum temperatuur van +10°C en een relatieve luchtvochtigheid <85% zijn vereist voor een voldoende doorharding.
Kleur: Diverse
Verpakking:

15 liter basis + 3 liter verharder

Houdbaarheid: 12 maanden in oorspronkelijke, ongeopende verpakking, gevrijwaard van extreme koude en hevige warmte
Veiligheidsinfomatie: Zie MSDS

Volg de wettelijke bepalingen betreffende het gebruik van verf. De doelmatigheid van onze verfsystemen is gebaseerd op vele jaren praktische ervaring en laboratorium onderzoek. De gegevens zijn informatief en zonder enige verbintenis van onzentwege bij twijfel raadpleeg onze technische dienst.

Gevarenaanduidingen:

 • H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 •  P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
 •  P240 Opslag- en opvangreservoir aarden.
 • P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 •  P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.