Prijs per set van 20 liter

Paulythane unicoat ES

PLP coatings
40500000
Set 20 liter
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

Paulythane unicoat ES

 • Verpakking: 17 ltr bais + 3 ltr verharder
 • Glanzend
 • Kleur: Diverse

Paulythane unicoat ES, PlP coatings

Eigenschappen en Toepassing:

 • Uitstekende weerstand aan mechanische en chemische inwerkingen
 • Heeft een zeer goede buitenbestendigheid
 • Bevat actief anticorrosiepigment waardoor het geschikt is als éénlaagsysteem op staal
 • Hecht op voorbehandelde of zeer goed ontvette verzinkte ondergrond (galva, metallisatie)
 • Mediumsolid

Aanbrengen:

 • Airless-, airmix (al of niet verwarmd) en conventioneel pistool. Bij voorverwarmd spuiten wordt best niet boven 35°C gewerkt.
 • Kleine oppervlakken kunnen met borstel of rol uitgevoerd worden.

Oppervlaktevoorbereiding:

 • Stralen tot SA 2 ½.
 • Indien dit niet mogelijk is, dan is een goede voorbehandeling door ontvetten noodzakelijk op een ondergrond die vrij is van roest

Technische kenmerken:

Samenstelling:  
Bindmiddel Hydroxy-acrylaat polyester met alifatisch isocyanaat
Pigment Weerbestendige pigmenten en zinkfosfaat
Diverse Neutrale minerale stoffen
Oplosmiddel Aromaten en acetaten
   
Aanbevolen droge filmdikte : 50 tot 150 micron
Vaste stofgehalte: gewicht : 73,0% ( ± 2,0%)
volume : 61,0% ( ± 2,0%)
Soortelijk gewicht bij 20°C : 1,20 à 1,40 ( ± 0,05), gemengd product,
afhankelijk van de kleur

Max. bedrijfstemperatuur :
80 °C
Vlampunt : > 21°C
Uitzicht na droging : Glans ± 65 - 75% (bij 80 micron)
   
Praktische kenmerken  
Gereedschap : Airless of conventioneel pistool
Spuitopening en spuitdruk: afhankelijk van de gewenste laagdikte en het te spuiten object
Verdunning :
C85
Reiniging van het gereedschap : C85
   
Theoretisch rendement :  
Bij een droge laagdikte van 100 micron :
- 6,10 m²/L
   
Droging:  
Stofdroog : 1 uur 1 uur
Kleefvrij: 6 uur
Overscilderbaar: Min 12 uur
   

Mengverhouding:

Basis : 8,5 volumedelen
Harder : 1,5 volumedeel
Potlife: 4 uur
Aanbrengingsvoorwaarden : Min. +5°C ondergrondtemperatuur en 3°C boven het dauwpunt.
Kleur: Bijna alle Ral kleuren overige kleuren op aanvraag
Verpakking:

17 liter basis + 3 liter verharder

Houdbaarheid: 6 maanden in oorspronkelijke, onbeschadigde en ongeopende verpakking, gevrijwaard van extreme koude en hevige warmte. (0<t°C<35°C) De harder is vochtgevoelig.
Veiligheidsinfomatie: Zie MSDS

Volg de wettelijke bepalingen betreffende het gebruik van verf. De doelmatigheid van onze verfsystemen is gebaseerd op vele jaren praktische ervaring en laboratorium onderzoek. De gegevens zijn informatief en zonder enige verbintenis van onzentwege. Bij twijfel raadpleeg onze technische dienst.

Gevarenaanduidingen:

 • H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
 • P240 Opslag- en opvangreservoir aarden.
 • P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • P370+P378 In geval van brand: blussen met ....
 • P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

Speciale voorschriften voor aanvullende etiketteringselementen voor bepaalde mengsels:

 • EUH208 Bevat MENGSEL VAN ALFA-3-(3-(2H-BENZOTRIAZOOL-2-YL)-5-TERT-BUTYL- 4- HYDROXYFENYL)PROPIONYL-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLEEN), ALFA-3-(3-(2H-BENZOTRIAZOOL-2-YL)-5-TERT-BUTYL-4-HYDROXYFE- NYL)PROPIONYL-OMEGA-3-(3-(2HBENZOTRIAZOOL-2-YL)-5-TERT- BUTYL-4- HYDROXYFENYL)PROPIONYLOXYPOLY(OXYETHYLEEN) ; BIS (1,2,2,6,6-PENTAMETHYL-4- PIPERIDYL) SEBACATE. Kan een allergische reactie veroorzaken.