Prijs per set van 15 liter

Paulycote HS coating Zwart

PLP Coatings
55909005
Set 15 liter
  Levertijd:3-5 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

Paulycote HS coating Zwart

 • Verpakking: 15 liter
 • Set van 10 ltr basis en 5 ltr verharder
 • Kleur: Zwart
 • Grijs tinten op aanvraag !

ADR toeslag bij verzending !

PLP Coatings Paulycote HS coating Zwart

Tweecomponenten epoxycoating met hoog vastestofgehalte

Eigenschappen en toepassing

 • Is een roestwerende coating met satijnglanzend uitzicht
 • Kan zowel als grondlaag en/of als afwerkingslaag gebruikt worden.
 • Kan aangebracht worden bij temperaturen van +5°C tot +35°C
 • Kan aangebracht worden op mechanisch­of handontroeste ondergronden waar stralen niet mogelijk is, wat hem uiterst geschikt maakt als onderhoudscoating. Het overschilderen van oude verflagen met Paulycote HS Coating is mogelijk; het uitvoeren van een test is hier wenselijk
 • Paulycote HS Coating bezit een zeer hoge Vochtbestendigheid en chemische weerstand en is als dusdanig geschikt als roestwerende coating in maritiem of chemisch verontreinigd milieu
 • Heeft een VOC­gehalte (Volatile Organic Compounds) lager dan 150g/liter
 • Onder invloed van de zon en het daglicht vergeelt de coating snel

Aanbrengen

 • Airless is de aangewezen methode om hoge laagdiktes tot 150 micron te bekomen
 • Verdunnen met 5 tot 10% verdunner C5000 kan nodig zijn afhankelijk van het gebruikte toestel en van de temperatuur.
 • Het toevoegen van solvent moet voorzichtig gebeuren, omdat het product snel afdunt
 • Kan ook met borstel of rol aangebracht worden. In dit geval zijn minstens 2 lagen nodig om een laagdikte van 150 micron te bekomen

Oppervlaktevoorbereiding

 • Stralen tot reinheidsgraad SA 2 ½ geeft het beste resultaat
 • Mechanisch­of handontroesten tot St 3 (SiS 05­5900 ­1967) is ook mogelijk. De walshuid moet in ieder geval verwijderd worden wil men een duurzame corrosiebescherming krijgen
 • Oude verflagen moeten droog en schoon zijn : alle losse roest, olie, vet en andere verontreinigingen moeten verwijderd worden

Technische kenmerken

Samenstelling:
Bindmiddel Epoxyhars met gemodificeerd polyaminoamide­addukt
Pigment Weerbestendige pigmenten en zinkfosfaat
Diverse Neutrale minerale stoffen
Oplosmiddel Aromaten, alcoholen
Aanbevolen droge filmdikte : 120 micron
Vaste stofgehalte:

­gewicht : 92% (± 2,0%) alu :88% (± 2,0%)
­volume : 87% (± 2,0%) alu :80% (± 2,0%)

Soortelijk gewicht bij 20°C : 1,55 (± 0,05) alu :1,50(± 0,05)

Max. bedrijfstemperatuur :
120°C
Vlampunt : >21°C
Uitzicht na droging : Satijnglanzend
Praktische kenmerken
Gereedschap : Airless pistool, spuithoek : afhankelijk van het objekt
Spuitopening en spuitdruk: opening 018-021, druk 150 bar
Verdunning :
Eventueel C5000
Reiniging van het gereedschap : C5000
Theoretisch rendement :
Bij een droge laagdikte van 120 micron :
7,25 m²/L alu : 6,67 m²/L
Droging:
Stofdroog : 3 uur bij 20°C en 60% relatieve luchtvochtigheid
Kleefvrij: 6 uur bij 20°C en 60% relatieve luchtvochtigheid
Transporteerbaar Na 24 uur
Overscilderbaar: Bij 5°C : na 72 uur Bij 20°C : na 16 uur

Mengverhouding:

2:1 volume delen
Potlife: 3 uur
Aanbrengingsvoorwaarden : Minstens 3°C hoger dan de dauwtemperatuur van de omgevende lucht
Kleur: Zwart, aluminium, eventueel grijstinten (op aanvraag leverbaar)
Verpakking:

10 liter basis + 5 liter verharder

Houdbaarheid: 12 maanden in oorspronkelijke, ongeopende verpakking, gevrijwaard van extreme koude en hevige warmte
Veiligheidsinfomatie: Zie MSDS

Volg de wettelijke bepalingen betreffende het gebruik van verf. De doelmatigheid van onze verfsystemen is gebaseerd op vele jaren praktische ervaring en laboratorium onderzoek. De gegevens zijn informatief en zonder enige verbintenis van onzentwege bij twijfel raadpleeg onze technische dienst.

Gevarenaanduidingen:

 • H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
 • P240 Opslag- en opvangreservoir aarden.
 • P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

Speciale voorschriften voor aanvullende etiketteringselementen voor bepaalde mengsels:

 • EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.