Staffelkorting

Spuitbus Neon Oranje, Belton 323252

Belton
86323252
4015962832527
Per stuk
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer
 • Specificaties

Spuitbus 400 ml.

 • fluoriserend oranje
 • neon oranje
 • Staffelprijzen !

Spuitbus Neon Oranje, Belton 323252

Belton neon effekt is een fluoriserende en sneldrogende lak. Het kan worden gebruikt om diverse objecten zoals plaatmetaal, metaal en kunststof te markeren. Auto-K neon spuitlak geeft een waarschuwing en signaal effect dankzij de fluorescerende pigmenten. Een eerste vereiste voor een goed en helder effect is een matte witte ondergrond. Weersbestendigheid en glans worden bereikt door het aflakken met blanke lak. Niet toegestaan op zichtbare delen van het voertuig in de zin van de wegenverkeerswet (verkeersreglement).

Toepassing:

 • Waarschuwing en signalerende effecten
 • Veiligheids markeringen
 • Decoratief

Voordelen:

 • Enorm oplichtend effect zelfs in het geringste UV-licht dat is opgenomen in het daglicht (de voorwaarde voor dit is een witte ondergrond)
 • Eenvoudig te verwerken
 • Sneldrogend
 • Vrij van zware meatalen, geen lood, cadmium , chrome

Bindmiddel:

 • Nitro combi harsen

Applicatie:

 • 2 kruislagen van ca. 20-25 μm

Droogtijden:

 • Stofdroog: na 10-15 min.
 • Hanteerbaar na 30-45 min.

Overschilderbaar:

 • met zichzelf of met blanke lak na 30-45 min

Systeemopbouw:

 • 1. Primer wit mat (voor het bereiken van het optimale licht effect)
 • 2. Belton / Auto-K fluoriserende lak Neon effect
 • 3. Belton / Auto-K / Spraymax blanke lakken

Opmerkingen:

 • Voor weersbestendigheid altijd een blanke lak laag aanbrengen !
 • Pas op met ondergronden die een synthetische laklaag hebben i.v.m. opbranden.
 • Let op: verboden om op voertuigen toe te passen dit comform het in uw land geldende verkeers regelement.

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen.
Kleur: Oranje
Inhoud: 400 ml
Glans: Mat
Toepassing: Basislak
Effect: Neon/Fluor