Prijs per stuk

Spraymax Unifill S6 Donker grijs (500 ml)

Spraymax
86680423
4015962889248
Prijs per stuk
  Levertijd:1-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer
 • Specificaties

Spraymax Unifill S6

 • Kleur: Donker grijs
 • Spuitbus inhoud: 500 ml.
 • Vullende primer

Spraymax Unifill S6 Donker grijs (500ml)

Primer/Filler voor het isoleren van doorgeschuurde plekken met een hoog vulvermogen. Direct te gebruiken op staal, verzinkt staal, aluminium en diverse kunststoffen. De SprayMax Unifill is inzetbaar als sport repair isolator en universele hechtprimer. Ook is het een mobiel alternatief voor 2K fillers buiten de spuitcabine.

Spraymax unifill s6 donker grijs technische info

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P261 Voorkom inademen damp/nevel.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P273 Voorkom lozing in het milieu.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen.
Kleur: Grijs
Inhoud: 400 ml
Glans: Mat
Toepassing: Primer