Autoglym Rubber Reiniger 5 liter
Autoglym Rubber Reiniger 5 liter
Prijs per can

Autoglym Rubber Reiniger 5 liter

Autoglym
8805005I
5035850050054
  Levertijd:2-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

Autoglym Rubber Reiniger 5 liter.

Reinigt, geeft glans en beschermt alle rubber en kunststof delen

 • Verpakking 5 liter
 • Voor Professioneel gebruik

Autoglym Rubber Reiniger 5 Liter.

Reinigt, geeft glans en beschermt alle rubber en kunststof delen aan interieur en exterieur zoals banden, profiellijsten en PVC delen. Kan ook worden gebruikt om het lakwerk aan portierstijlen, motor- en kofferruimte te reinigen en te laten glimmen zonder poetsen.

Niet gebruiken op bedienings/besturingsonderdelen.

Gevarenaanduiding:

 • H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbeveling:

 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P261 Inademing van dampen/ spuitnevel vermijden.
 • P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen.
 • P331 GEEN braken opwekken.
 • P391 Gelekte/ gemorste stof opruimen.
 • P501 Inhoud/ verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving