Prijs per 5 liter

Lasprimer / Flashprimer gk

PLP Coatings
1299003
5 liter
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer

Lasprimer / Flashprimer gk

 • Kleur: rood bruin of grijs
 • Verpakking: 5 liter
 • (andere verpakkingen op aanvraag)

Lasprimer / Flashprimer gk

Sneldrogende, roestwerende en lasbare primer op basis van alkydhars

Eigenschappen en toepassing

 • Zeer sneldrogend
 • Goede verspuitbaarheid
 • Laat las­, snij­ en diverse bewerkingsoperaties toe
 • Geeft een tijdelijke bescherming van 2 à 3 maanden naargelang de atmosfeer
 • Is overschilderbaar met de meeste alkydsystemen
 • Andere viscositeiten zijn ook leverbaar op specifieke vraag van de klant

Aanbrengen

 • Kan aangebracht worden in een automatische spuitinstallatie
 • Met conventioneel pistool of airless
 • Bijwerken met borstel of rol is mogelijk

Oppervlaktevoorbereiding

 • Stralen tot straalreinheid SA 2 ½ ­SA 3

Voorbeeld van een systeemopbouw

 • 1 laag Flashprimer GK : 15 micron droog
 • 1 laag Primer 1992 : 60 micron droog
 • 1 laag Beckolak : 40 micron droog

Volg de wettelijke bepalingen betreffende het gebruik van verf ­de doelmatigheid van onze verfsystemen is gebaseerd op vele jaren praktische ervaring en laboratorium onderzoek. De gegevens zijn informatief en zonder enige verbintenis van onzentwege ­bij twijfel raadpleeg onze technische dienst.

Gevarenaanduidingen:

 • H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
 • P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
 • P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
 • P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
 • P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
 • P405 Achter slot bewaren.

Speciale voorschriften voor aanvullende etiketteringselementen voor bepaalde mengsels:

 • EUH208 Bevat 2-BUTANONOXIM ; VETZUREN, TALL-OLIE, VERBINDINGEN MET OLEYLAMINE ; VETZUREN, C18, ONVERZADIGDE TRIMEREN, VERBINDINGEN MET OLEYLAMINE. Kan een allergische reactie veroorzaken.


Technische kenmerken:

Samenstelling:
Bindmiddel Gemodificeerd alkydhars
Pigment Ijzeroxide en/of titaandioxyde
Diverse Neutrale minerale stoffen
Oplosmiddel Aromaten
Aanbevolen droge filmdikte : 15 Micron
Vaste stofgehalte -gewicht: 68% ( ± 2,0%) ­volume : 48% ( ± 2,0%)
Soortelijk gewicht bij 20°C : 1,45 ( ± 0,05)

Max. bedrijfstemperatuur :
70 °C
Vlampunt : < 21°C
Uitzicht na droging : Mat
Praktische kenmerken
Gereedschap : Conventionele spuit of airless :
Spuitopening en spuitdruk: opening 015, druk 120 bar
Verdunning :
C91
Reiniging van het gereedschap : C91 of C50
Theoretisch rendement :
Bij een droge laagdikte van 15 micron :
32 m²/L
Droging:
Stofdroog : 3 minuten
Doorgedroogd: 10 minuten
Overscilderbaar: Min. 12 uur

Mengverhouding:

nvt
Potlife: nvt
Aanbrengingsvoorwaarden : Min. +5°C ondergrondtemperatuur
Kleur: Rood/bruin of grijs
Verpakking:

5L / 20L 150L / 1000L (in RVS container)

Houdbaarheid: 12 maanden in oorspronkelijke, ongeopende verpakking, gevrijwaard van extreme koude en hevige warmte.
Veiligheidsinfomatie: Zie MSDS