Prijs per blik vanaf

Sneldrogende 1K DTM primer op kleur

PLP Coatings
14300000
Vanaf 1 Liter
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer

Sneldrogende 1K DTM primer op kleur

 • Goede hechting en corrosiewering
 • Verpakking: 1 - 2,5 - 5 liter
 • Diverse kleuren leverbaar

Sneldrogende DTM primer op kleur.

Synthetische Primer DTM, met een goede hechting en corrosiewering. Eenvoudig te verwerken, en alle kleuren zijn chromaat en loodvrij, de droging kan zowel geforceerd als luchtdrogend. Deze primer kan in bijna elke uni kleuren geleverd worden.

Ondergronden:

IJzer, staal, gietijzer, verzinkt staal, aluminium, glasvezel versterkt kunststof. Uitgeharde oplosmiddel bestendige oppervlakken, geschuurd originele en oude laklagen. Industriële OEM, machines en reparatie van oplosmiddel bestendige oppervlakken, geschuurde originele en oude laklagen.

Voorbereiding:

(Grit)stralen wordt aanbevolen. Voor verzinkt staal wordt aanstralen aanbevolen. Als alternatief schuur grondig met P150 - P240 droog, afhankelijk van een nat in nat of droog geschuurd coating systeem. De duurzaamheid van het laksysteem hangt grotendeels af van een grondige voorbereiding van het oppervlak.

Ontvetten en reinigen:

Ondergrond moet droog zijn en vrij van verontreinigingen, zoals olie, vet, release agenten. Ontvetten met Metaalreiniger, Thinner, Siliconen verwijderaar of Industriële reinigingsmiddelen.

Gevarenaanduidingen:

 • H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
 • P240 Opslag- en opvangreservoir aarden.
 • P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
 • P321 Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket).
 • P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

Speciale voorschriften voor aanvullende etiketteringselementen voor bepaalde mengsels:

 • EUH208 Bevat 2-BUTANONOXIM. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Fysische eigenschappen:

Chemische basis

Synthetisch

Dichtheid(kg/l)

1,455

Vaste stof gehalte (%)

72%

Vlampunt

27°C

Pot life (+20°C)

± 2-3 uur

houdbaarheid

min. 24 maanden onder normale opslag omstandigheden in ongeopende verpakking

Verbruik (m²/kg)

± 9,5-10,5 m² (bij 40μm droge laagdikte)*

Glans

Mat

Kleur

Alle uni kleuren

Temp. bestendigheid

tot 140°C

VOC (g/l)

2004/42/IIB(c)540g/l(540)

Verwerkingstemperatuur

+10°C tot max. +40°C, max. luchtvochtigheid 85%