Prijs per 20 liter

Machinelak / Beckolak

PLP Coatings
15990000
20 liter
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer

Machinelak / Beckolak

 • Verpakking: 20 liter
 • Kleur: diverse

ADR toeslag bij verzending !

Beckolak

Sneldrogende spuitlak op basis van glyceroftalaathars en speciaal behandelde oliën

Eigenschappen en toepassing

 • Glanzende eindlaag met groot rendement, snelle droging, goede weerbestendigheid en goede glans
 • De aangewezen spuitlak bij industriële toepassingen zoals constructiestaal, containers, enz. die reeds behandeld zijn met één of twee grondlagen zoals bv. Primer 1992

Aanbrengen

 • Met conventioneel­of airless­pistool
 • Kleine oppervlakken kunnen met borstel afgewerkt worden

Oppervlaktevoorbereiding

 • Wordt aangebracht op een zuivere en droge onderlaag

Voorbeeld van een systeemopbouw

 • 1 of 2 lagen Primer 1992 : 40 micron droge laagdikte/laag
 • 1 laag Beckolak : 40 micron droge laagdikte

Volg de wettelijke bepalingen betreffende het gebruik van verf. De doelmatigheid van onze verfsystemen is gebaseerd op vele jaren praktische ervaring en laboratorium onderzoek. De gegevens zijn informatief en zonder enige verbintenis van onzentwege. Bij twijfel raadpleeg onze technische dienst.

Gevarenaanduidingen:

 • H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
 • P240 Opslag- en opvangreservoir aarden.
 • P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
 • P321 Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket).
 • P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

Speciale voorschriften voor aanvullende etiketteringselementen voor bepaalde mengsels:

 • EUH208 Bevat 2-BUTANONOXIM ; VETZUREN, TALL-OLIE, VERBINDINGEN MET OLEYLAMINE ; VETZUREN, C18, ONVERZADIGDE TRIMEREN, VERBINDINGEN MET OLEYLAMINE. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Technische informatie:

 • Bindmiddel: Alkydhars en speciaal behandelde oliën
 • Pigment: Weerbestendige pigmenten
 • Oplosmiddel: Aromaten VOC : 460 g/L
 • Aanbevolen droge filmdikte : 30 à 40 micron Vaste stofgehalte:
 • ­gewicht : 56 à 63% (± 2,0%), afhankelijk van de kleur
 • ­volume : 46 à 48% (± 2,0%), afhankelijk van de kleur
 • Soortelijk gewicht bij 20°C : 1,00 tot 1,30 afhankelijk van de kleur
 • Max. bedrijfstemperatuur : 80 °C Vlampunt : >21 °C
 • Uitzicht na droging : Glanzend

Praktische kenmerken :

 • Gereedschap : Conventioneel­of airlesspistool
 • Spuitopening en spuitdruk: opening 011-­013, druk 150 bar
 • Verdunning : C50
 • Reiniging van het gereedschap : C50

Theoretisch rendement :

 • Bij een droge laagdikte van 30 micron : 15,33 à 16 m²/L, afhankelijk van de kleur

Droging: Stofdroog : 1 uur 15 – 20 minuten bij 20°C

 • Doorgedroogd: 4 uur
 • Overscilderbaar: min. 8 uur Potlife:  

Aanbrengingsvoorwaarden :

 • Min. + 5°C ondergrondtemperatuur

Houdbaarheid:

 • 12 maanden in oorspronkelijke, ongeopende verpakking, gevrijwaard van extreme koude en hevige warmte.

Veiligheidsinfomatie: Zie MSDS