Prijs per stuk

Farécla G3 Pro Snow Foam

Farecla
885990245
842090100938
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

Farécla G3 Pro Snow Foam

 • Verpakking: 500 ml  gebruik
 • Voorkomt krassen door vuil

Farécla G3 Pro Snow Foam.

pH neutraal sneeuwschuim voor onderhoudsreiniging. Weekt en verzacht vuil om krassen op het oppervlak te voorkomen.

 • Verwijdert geen bestaande waslagen
 • Siliconenvrij 
 • Gebruik voor de shampoo- of wasfase.

G3 Pro Snow Foam is een pH-neutrale reiniger, veilig voor alle oppervlakken en lakken.

Een schuimende werking verzacht en weekt vuil los waardoor het gemakkelijker en veiliger wordt om schadelijke deeltjes te verwijderen zonder het oppervlak aan te raken.

Gevarenaanduiding:

 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbeveling:

 • P102 Buiten bereik van kinderen houden.
 • P280 Beschermende oogbescherming dragen.
 • P302+P352 IJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
 • P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften.