Prijs vanaf

2K Verdunner / Base Verdunner

Airo
99005400
Prijs vanaf
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

Airo acryl verdunner 

2K / Base verdunner standaard 

 • Verpakking: 1 of 5 Liter
 • Universele verdunner voor 2k lakken en basislakken

2K verdunner - Base verdunner - Airo Acryl verdunner

Geeschikt als basislak verdunner of als 2K verdunner.

Hoogwaardige verdunning voor alle soorten acryllakken en acrylgrondverven. Door het hoge oplosvermogen voor acrylharsen is een kleine hoeveelheid van deze speciale verdunning voor de instelling van de spuitviscositeit al genoeg.

Verhindert het ontstaan van kookblaasjes, ook bij korte droogtijden. 

Gevaaraanduidingen:

 • H226: Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H315: Veroorzaakt huidirritatie.
 • H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.
 • P233: In goed gesloten verpakking bewaren.
 • P240: aarden. P241: Explosieveilige apparatuur gebruiken.
 • P242: Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.
 • P243: Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
 • P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen.
 • P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P302+352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
 • P303+361+353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen.
 • P304+340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
 • P332+313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
 • P370+378: In geval van brand: blussen met schuim dat tegen alcohol bestand.
 • P403+233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

Overige gevaren:

 • Kan bij gebruik een ontvlambaar / ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen.
 • PBT: Deze substantie wordt niet ge├»dentificeerd als een PBT/vPvB-substantie.
Gerelateerde Producten