Prijs per stuk

Metal Bond MMA 50 ml

Gerko
7700MB50
Uitverkocht !
  Levertijd:1-2 werkdagen
 • Beschrijving
 • Specificaties

Metal Bond MMA 50 ml

 • Snel uithardende lijm
 • Voor kunststof, metaal en andere materialen

Metal Bond MMA 50 ml.

MMA is een zeer sterke, snel uithardende, methylmethacrylaat, structurele lijm, die een taaie duurzame hechting geeft met kunststoffen, metalen en andere materialen. Het is isocyanaat-, ftalaten-, oplosmiddel-, PVC- en siliconenvrij.

 • Tast oppervlakken niet aan
 • Bij kamertemperatuur uitgehard met korte open tijd
 • Overschilderbaar
 • Zeer goede UV-bestendigheid en uitstekende verouderingseigenschappen
 • Tussenruimte opvullen tot 5mm
 • Thixotrope formule die niet uitzakt, perfect voor horizontale en verticale toepassingen
 • Uitstekende slag-, afpel- en afschuifsterkte

Gevarenaanduidingen:

 • H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H315: Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsmaatregelen:

 • P501: Inhoud/Verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf volgens de plaatselijke voorschriften.
 • P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P333+313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P405: Achter slot bewaren.
Type: 2K Lijm
Kleur: Zwart
Verpakking: Patroon
Pistool nodig: Ja