Prijs per set

Spuitplamuur 1,2 kg

Gerko
8300SP12
Korting
  Levertijd:1-3 werkdagen
 • Beschrijving

Spuitplamuur

 • Inhoud: 1,2 kg
 • Incl verharder

Spuitplamuur.

Deze 2k spuitplamuur is een polyesterplamuur bedoeld voor verwerking met bekerspuit op horizontale en verticale oppervlakken. Het wordt gebruikt voor het opvullen van kleinere en grotere oneffenheden en garandeert een zeer gladde coating, zelfs op grote oppervlakken. Het biedt een uitstekende isolatie van acrylprimers en verven van polyesterplamuur. En creëert lagen met een goede hechting.

 • Ondergronden: Staal, aluminium, polyesterplamuren, grondverf, polyesterlaminaten, oude verflagen, hout, kunststof (uitgezonderd PP, PE en PFTE).
 • Voor het aanbrengen testen op gegalvaniseerde oppervlakken.
 • Wordt gebruikt voor het opvullen van kleinere en grotere oneffenheden Creëert een gladde coating, zelfs op grote oppervlakken Uitstekende hechting op verschillende ondergronden
 • Droogt snel op en geeft een poriënvrij oppervlak Hoog vullend vermogen Is gemakkelijk te schuren

Gevarenaanduidingen:

 • H332 - Schadelijk bij inademing. 
 • H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 
 • H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. 
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
 • H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H226 - Ontvlambare vloeistof en damp. 
 • H361d - Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. 
 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie. 
 • H372 - Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling (Inademing).
 • H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
 • P304+P340: NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P308+P313: NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
 • P370+P378: In geval van brand: Blussen met ABC-poederblusser.
 • P501: Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de richtlijnen inzake gevaarlijk afval of verpakkingen of verpakkingsafval